سمینار مدیریت تغییر و بهبود عملکرد

دفتر مرکزی ایران تایپیست/ خدمات آنلاین ترجمه، تایپ، تحقیق و چاپ کتاب

دفتر مرکزی ایران تایپیست/خدمات آنلاین ترجمه، تایپ، تحقیق و چاپ کتاب

 

 

 

تبلیغات محیطی ایران تایپیست/ترجمه، تایپ و چاپ کتاب

تبلیغات محیطی ایران تایپیست/تایپ، ترجمه و چاپ کتاب

 

 

 

زبان تخصصی ارشدان/ با همکاری مترجمین ایران تایپیست در تمامی رشته ها

زبان تخصصی ارشدان/با همکاری مترجمین ایران تایپیست در تمامی رشته ها

 

 

 

ایران تایپیست

ایران تایپیست

 

 

اسپانسری ایران تایپیست در پروژه زبان تخصصی ارشدان در تمامی رشته ها

اسپانسری ایران تایپیست در پروژه زبان تخصصی ارشدان در تمامی رشته ها

 

 

تبلغات محیطی ایران تایپیست

تبلیغات محیطی ایران تایپیست

 

 

دفتر تهران میدان انقلاب ایران تایپیست/ تایپ فوری، ترجمه تخصصی، پایان نامه، مقاله، چاپ کتاب

 

 

زبان تخصصی ارشدان با همکاری مترجمین ایران تایپیست

زبان تخصصی ارشدان با همکاری مترجمین ایران تایپیست

 

 

غرفه ویژه زبان تخصصی ارشدان/ پروژه دیکشنری مخصوص کاربران ایران تایپیست

غرفه ویژه زبان تخصصی ارشدان/پروژه دیکشنری مخصوص کاربران ایران تایپیست

 

 

تولد خانم کرمیان در شرکت ایران تایپیست

تولد خانم کرمیان در شرکت ایران تایپیست شعبه مرکزی

 

 

ایران تایپیست

 

 

 

ایران تایپیست در همایش کارافرینی و تغییر نگرش فکری

ایران تایپیست در همایش کارافرینی و تغییر نگرش فکری

 

 

مترجمین شرکت ایران تایپیست در تالیف زبان تخصصی ارشدان در تمامی رشته ها

مترجمین شرکت ایران تایپیست در تالیف زبان تخصصی ارشدان در تمامی رشته ها

 

 


تولد آقای شیردل در ایران تایپیست

تولد آقای شیردل در ایران تایپیست

 

 

زبان تخصصی ارشدان با همکاری مترجمین شرکت ایران تایپیست

زبان تخصصی ارشدان با همکاری مترجمین شرکت ایران تایپیست

 

 

دکتر شمس الدین یوسف آملی مدیرعامل موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

دکتر شمس الدین یوسف آملی مدیرعامل موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

 

 

 

دکتر شمس الدین یوسف آملی مدیرعامل موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

دکتر شمس الدین یوسف آملی مدیرعامل موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

 

 

 

 

خانم دکتر زهرا شهاب موحد مدیریت بخش چاپ ونشر ارشدان- سخنران همایش کارافرینی

خانم دکتر زهرا شهاب موحد مدیریت بخش چاپ ونشر ارشدان- سخنران همایش کارافرینی

 

 

سخنرانی دکتر توکلی در همایش کارآفرینی- مدیریت هلدینگ ایران تایپیست و موسسه وکیل تلفنی

سخنرانی دکتر هادی توکلی در همایش کارآفرینی- مدیریت هلدینگ ایران تایپیست و موسسه وکیل تلفنی